SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<březen 2019>
poútstčtsone
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
1.3.2012 otevřeno: 2272 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace z dvacátého osmého jednání Exekutivy, které se v únoru konalo v Praze.

 

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH č.28
Praha, únor 2012
 
Přítomni: p. Chvalný, p. Svoboda, p. Černý, p. Jakub, p. Kolář, p. Bártek, p. Radosta, p. Konečný
Nepřítomni:
Hosté: pí.Železňáková
Trvání
zahájení jednání: 09:30
ukončení jednání: 16:30

Projednávaná problematika
Jednání s členy trenérsko-metodická komise
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o proběhnutém jednání prezidenta ČSH se členy trenérsko-metodické komise, které proběhlo při jednání konference mládeže.
Členové komise se velice pozastavili nad rozhodnutím rady ČSH změnit licenční řád v oblasti licenční politiky trenérů. Komise v některých aspektech uvažovala spíše o zpřísnění licenční politiky než o jejím uvolnění. Na základě vyjádření zůstávají členové trenérsko-metodické komise jejími členy i nadále (s výjimkou předsedy komise p. Tůmy) až do jarního jednání rady ČSH. Pokud při tomto jednání nedojde k revokaci schválené úpravy licenčního řádu (platné od 1. 7. 2012) všichni zbývající členové trenérsko-metodické komise odstoupí. Do jarního jednání rady ČSH bude řídit metodickou oblast prezident ČSH s pomocí profesionálních zaměstnanců sekretariátu.
 
 
Jednání Rady
 
Exekutiva ČSH se seznámila s informací o jednání Rady ČSH, která kromě zprávy prezidenta ČSH a předsedy KRK projednala návrh změny legislativních předpisů v souvislosti s přechodem na krajské uspořádání a návrh změny Licenčního řádu. Rada ČSH rovněž projednala některé legislativní aspekty přechodu z oblastního na krajské uspořádání.
Prezident ČSH oznámil, že na příštím jednání Rady ČSH bude vyžadovat přítomnost všech členů Exekutivy ČSH, aby mohli sami odpovědět na připomínky a dotazy členů Rady ČSH. 
 
 
Změna licenční politiky trenérů
 
Exekutiva ČSH na základě žádosti legislativní komise ČSH obdržela stanovisko právního oddělení ČSTV k rozhodnutí rady ČSH ze dne 4. 12. 2011 v záležitosti licenční politiky. Tímto stanoviskem si legislativní komise potvrdila svůj názor.
Z textu stanov vyplývá, že předkladatelem veškerých změn legislativních předpisů je Exekutiva ČSH. V kompetenci rady ČSH je navržené změny (řádů a směrnic) schválit popřípadě odmítnout. V daném případě návrh nebyl předložen Exekutivou ČSH, ale členem rady ČSH. Exekutiva ČSH navíc k němu zaujala nesouhlasné stanovisko. Vzhledem k výše uvedenému, je rozhodnutí rady ČSH v rozporu s předpisy a tato je povinna své závěry revokovat a uvést do souladu se Stanovami ČSH. S tímto stanoviskem seznámí prezident ČSH členy rady ČSH při jarním jednání.
 
 
Zásady licencování rozhodčích
 
Exekutiva ČSH se seznámila s připomínkou Severočeského svazu házené k porušení Licenčního řádu ČSH. Exekutiva ČSH připouští, že v tomto konkrétním případě došlo opravdu k rozporu ustanovení Zásad licencování rozhodčích s Licenčním řádem ČSH.
Exekutiva ČSH ukládá předsedovi komise rozhodčích připravit textovou úpravu Zásad licencování rozhodčích tak, aby byla v souladu se stávajícím textem Licenčního řádu ČSH.
V případě, že komise rozhodčích dospěje k názoru, že v oblasti licenční politiky je potřebná úprava Licenčního řádu ČSH připraví případný prvotní návrh na jednání Exekutivy ČSH dne 31. 3. 2012 tak, aby mohly být zpracovány finální podklady pro jednání rady ČSH.
Exekutiva ČSH ukládá předložit návrh úpravy Zásad licencování rozhodčích a případný návrh na úpravu Licenčního řádu ČSH.
 
 
Činnost kontrolní a revizní komise
 
Exekutiva ČSH opět projednala, tentokráte za přítomnosti předsedy KRK zprávu KRK ČSH, která byla předložena radě ČSH. Předseda KRK přednese stanoviska exekutivy ČSH na nejbližším jednání kontrolní a revizní komise a za tímto účelem pozve zároveň prezidenta ČSH ke společnému jednání.
Předsedové reprezentační komise a komise mládeže objasnili problémy při kontrolách vyúčtování sportovních středisek KP Brno a SCM Plzeň. Zároveň žádají v případě obdobných problémů, aby byli kontaktováni pokud možno ihned s tím, že okamžitě zjednají nápravu.
 
 
Ekonomika
 
Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi z ekonomiky Českého svazu házené.
Hospodaření roku 2011
Účetnictví dosud není uzavřeno, protože je třeba konsolidovat účetní závěrku ČSH a tří obchodních společností, ale podle úvodních odhadů skončí hospodaření roku 2011 přebytkem.
Rozpočet ČSH na rok 2012
Rozpočet zatím platí v jeho první verzi (rozpočtové provizorium). Další verze bude připravována v průběhu měsíce března, kdy budou oznámeny výše státních příspěvků, které mohou mít radikální dopad na sestavení finální verze rozpočtu.
Nový ekonomický model oblastních svazů
Do konce měsíce ledna mělo proběhnout vypořádání s krajskými pracovišti ČSTV, které zabezpečují vedení ekonomických agend příslušných oblastních svazů. K datu jednání proběhlo vypořádání pouze jediného oblastního svazu. Několik krajských pracovišť požádalo o prodloužení lhůty k převodu finančních prostředků na účet ČSH.
 
 
Konference mládeže
 
Exekutiva ČSH se seznámila s hodnocením semináře konference mládeže. Předseda komise mládeže vyhodnotil organizaci konání konference mládeže na slušné úrovni. Po obsahové stránce bylo kladně hodnoceno jak vystoupení zahraničního lektora, tak spolupráce se členy trenérsko-metodické komise. Díky nižšímu počtu zájemců než v minulých letech bylo upuštěno dvou paralelních bloků a seminář se uskutečnil s jednotným programem.
 
 
Metodika
 
Exekutiva ČSH se seznámila s informací z metodické oblasti.
Školení trenérů licence B
Aktuálně bylo pozastaveno vypsání školení trenérů licence B, které mělo být primárně určeno pro oblast Čechy. Vypsáno bude až po jarním jednání rady ČSH.
Seminář vrcholové házené
bude vypsán termín jednodenního semináře 16. 6. 2012 při příležitosti kvalifikačního utkání Česko-Rusko s tím, že přednášející budou účastníci TOP semináře trenérů v Srbsku.
Metodické materiály
Aktuálně probíhá český překlad knihy o trénování dětí, kterou vydala IHF. Všechna jednání o právech pro vydání knihy již byla ukončena. Výroba by měla být dokončena do 30. 6. 2012.
 
 
Komise rozhodčích
 
Exekutiva ČSH se seznámila s informací z komise rozhodčích.
Komise rozhodčích se potýká s nedostatkem rozhodčích – v průběhu sezóny ukončili činnost Nesvadba, Krafka-Krafka, Haramul-Opata.
Na ME v Srbsku byla naše dvojice Horáček - Novotný velmi dobře hodnocena.
Komise rozhodčích se zabývala novým krajským uspořádáním ČSH – byly sestaveny seznamy rozhodčích v jednotlivých krajích.
Aktuálně se připravuje seminář rozhodčích v Kopřivnici.
Exekutiva ČSH diskutovala návrh předsedy komise rozhodčích na úpravu Soutěžního řádu ČSH, který se týkal zejména povinnosti klubů mít vlastní rozhodčí a dále dílčích úprav v návaznosti na Handball.net. Exekutiva ČSH po diskusi rozhodla návrh v této podobě nepředložit radě ČSH k projednání. K uvedené problematice se exekutiva ČSH vrátí před podzimním jednáním rady ČSH.
 
 
Výběrové řízení na přidělení statutu sportovní centrum žactva a klubové centrum žactva
 
Exekutiva ČSH se seznámila s návrhem výběrového řízení napřidělení statutu sportovní centrum žactva a klubové centrum žactva.
Podmínky pro klubová centra a sportovní centra žactva
Komise mládeže připravila informaci klubům, které mají zájem o přidělení statutu centra žactva přehled základních podmínek, které budou muset centra splnit ve své další činnosti, pokud by jim statut jednoho z center byl přidělen.
Formulář pro výběrové řízení
Komise mládeže předložila návrh formuláře, který po vyplnění bude základem pro hodnocení jednotlivých klubů. V diskusi byly upraveny některé formální nepřesnosti, upravena struktura ekonomických informací o klubu a trenérovi-manažerovi.
Oba výše uvedené dokumenty byly zaslány členům rady ČSH na jejich přání, aby mohli dát případné připomínky ještě před jejich projednáním v exekutivě ČSH. Komise mládeže obdržela pouze jedinou připomínku. Bohužel někteří členové rady ČSH tento materiál rozeslali dále do klubů, přestože byli prezidentem ČSH i předsedou komise mládeže upozorněni, že se jedná o interní ještě neoficiální materiál.
Výběrové řízení
Exekutiva ČSH vyhlašuje výběrové řízení na přidělení statutu sportovní centrum žactva pro 5 klubů sdružených v ČSH a výběrové řízení na přidělení statutu klubové centrum žactva pro 15 klubů sdružených v ČSH. Nezbytnou podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je úplně a správně vyplněný formulář a jeho odevzdání v termínu vyhlášeném exekutivou ČSH (15. 3. 2012). Kluby, které mají zájem o přidělení statutu sportovní centrum žactva, budou mít za povinnost se dostavit ve stanoveném termínu k další části výběrového řízení s nezbytnou osobní účastí navrženého trenéra-manažera. Následně provede výběrová komise výběr klubů na přidělení příslušného statutu a tento návrh včetně pořadí a zdůvodnění předloží exekutivě ČSH na jejím jednání (5. 5. 2012). Do té doby je návrh na přidělení statutu zásadně neveřejný. Na uvedeném jednání provede exekutiva ČSH finální výběr. Informace o výběrovém řízení včetně nezbytných dokumentů bude rozeslána klubům ČSH prostřednictvím interní komunikací Handball.net a bude zveřejněna na internetové stránce ČSH.
Výběrové komise
Exekutiva ČSH ustavila pětičlennou výběrovou komisi ve složení pp. Tkadlec, Svoboda, Bochnia, Divoka a sl. Vozobulová. S tím, že pokud bude člen komise členem klubu, který se přihlásí do výběrového řízení, je povinen z výběrové komise odstoupit.
Exekutiva ČSH schvaluje členy výběrové komise na přidělené statutu centra žactva. Exekutiva ČSH pověřuje prezidenta ČSH, aby v případě, že se některý z členů komise vzdá účasti v této komisi, kooptoval dalšího člena. 
 
 
Komise rozvoje
 
Exekutiva ČSH bere na vědomí informace z komise rozvoje. Předseda komise rozvoje p. Radosta se vyjádřil k neplnění úkolů komise zejména v oblasti projektu Házená pro všechny. Důvodem jsou vážné rodinné a pracovní důvody, díky kterým se nemohl věnovat plnění úkolů. Vzhledem k tomu, že tato problematika je stále odkládána má i dopad na jeho realizaci v regionech. Na osobní schůzce proběhne další jednání a jeho definitivní výsledek bude oznámen na příštím jednání exekutiva ČSH.
Komise mládeže upravila projekt školní ligy ve smyslu jeho rozšíření o nadstavbu dle francouzského modelu Velké stadiony. Tento projekt byl předán ministru školství pro zařazení do projektu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na školách.
 
Exekutiva ČSH ukládá oznámit definitivní výsledek jednání k fungování komise rozvoje a k plnění zadaných úkolů.
 
 
Informace ze soutěžní komise
 
Exekutiva ČSH bere na vědomí informace z průběhu soutěží.
V současné době probíhá pouze WHIL v pravidelném rytmu a bez problémů. Podařily se dohrát 3 odložené zápasy a bylo z důvodu účasti Mostu v evropských pohárech předehráno 19. Kolo Most-Písek.
Extraliga pokračuje ve středu 8. 2. 2012 a televizní přednosy jsou potvrzeny do konce základní části.
Došlo k odhlášení dvou týmů (z 2. ligy žen SHK DP Pardubice B a z 2. ligy mužů Lokomotiva Plzeň). Výsledky obou družstev byly anulovány. Na konci ledna byly rozeslány jarní rozpisy soutěží.
 
 
Kvalifikační utkání na MS mužů
 
Exekutiva ČSH vzala na vědomí, že los přidělil v play off české mužské reprezentaci tým Ruska. První utkání se hraje v Rusku, odvetné utkání se hraje v České republice 16. 6. 2012.
Exekutiva ČSH ukládá projednat možnosti sehrání utkání v Brně, popř. v Praze jak s agenturou E-motion, tak s prezentačním trenérem. Při výběru je nutno brát v potaz návazné akce: vyhlášení ankety házenkář-ka roku 2011 a semináře trenérů.
 
 
Reprezentace
 
Exekutiva ČSH bere na vědomí informace z reprezentační komise.
Hodnocení ME Srbsko
Vzhledem k tomu, že od skončení ME mužů v Srbsku se ještě nekonalo jednání reprezentační komise, není k dispozici analýza výkonu družstva na ME. Exekutiva ČSH považuje nepostup ze skupiny jednoznačně za neúspěch.
Akademické MS Brazílie
Proběhla jednání ČAUS (skupina za ČSH p. Bártek, p. Tkadlec za ČAUS p. Vladyka, p. Havel) a byly dohodnuty principy vzájemné spolupráce, které jsou v souladu s představami reprezentační komise, při dalších jednáních nutno doladit podrobnosti. ČSH bere tuto akci jako plnohodnotnou reprezentační akci.
Výtka KRK
Reprezentační komise bere za vyřízenou výtku KRK při prosincovém jednání rady ČSH, na nedodání podkladů ke kontrole SCM Plzeň za období 01. - 06. 2010. KRK nedodala písemně požadované podklady, kdy a jak byly tyto dokumenty po SCM Plzeň vyžadovány. Veškeré účetnictví za inkriminované období je k nahlédnutí na sekretariátu ČSH u p. Železňákové.
 
 
Různé
·       Exekutiva ČSH bere na vědomí, že se pravidelně 1x za měsíc budou konat schůzky trenérů-manažerů SCM, později i trenérů-manažerů sportovních center žactva.
·       Exekutiva ČSH bere na vědomí informaci o konání severoevropské fóra, zejména příprava červnového volebního kongresu EHF. 21 zemí tohoto fóra se dohodlo na koordinaci kandidátů na jednání 27. 2. 2012 v Kodani. Exekutiva ČSH schvaluje kandidaturu p. Konečného do soutěžní komise EHF na pozici předsedy komise rozhodčích s tím, že pověřuje prezidenta učinit veškeré nezbytné kroky pro jeho zvolení.
 
 
Příští jednání Exekutivy ČSH bude 3. 3. 2012, místo Pražská tělovýchovná unie, Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4.