SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<březen 2019>
poútstčtsone
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Sponser

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
2.6.2010 otevřeno: 1199 x

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH

V článku si můžete přečíst zajímavé informace z devátého jednání Exekutivy v letošním soutěžním ročníku.

 Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy č.9


 

Praha, 7. a 8. května 2010


 

Přítomni: p.Chvalný, p.Svoboda, p.Kolář, p.Černý, p.Konečný (od 16:15), p.Radosta, p.Bártek, Nepřítomni: p.Tůma, p.Jakub

Hosté: pí. Železňáková, p.Jaroň

Trvání: zahájení jednání v 15:20 (pátek), 9:00 (sobota) - ukončení jednání v 19:45 (pátek), 12:00 (sobota)


 

Projednávaná problematika


 

Povinné testování

Exekutiva ČSH projednala problematiku testování extraligových družstev, českých družstev WHIL a členů SCM, ke které se vyjádřili především předsedové dotčených odborných komisí.

Trenérsko-metodické komise s ohledem na omezenou personální kapacitu a na další úkoly v oblasti vzdělávání trenérů, není schopna jako celek přijmout úkoly v povinném testování. Účast jednotlivých členů v testování jako komisařů však nevylučuje.

Reprezentační komise (obě její složky se shodly) trvá na pokračování nastaveného systému testování a zajistí ze svých řad komisaře a připraví celou organizaci testování. U členů SCM doporučuje testování provádět 2x ročně.

Soutěžní komise se k testování vyjádřila souhlasně za předpokladu, že systém testování bude obsahovat sankce za nesplnění testování. U klubů s SCM rovněž podporuje myšlenu testovat členy SCM dvakrát ročně.

Ekonomická komise se vyjádřila, že je schopna uvolnit přiměřenou částku z rozpočtu Extraligy a WHIL jako pozitivní motivaci za dosažené výkony v testování.

Exekutiva ČSH v souvislosti rozhodla, že testování extraligových družstev, českých družstev WHIL a členů SCM se pro soutěžní roční uskuteční. A přijala k tomu následující usnesení:

U extraligových družstev a družstev budou vytvořena tři pásma výkonnosti. Spodní pásmo bude znamenat nízkou fyzickou připravenost družstva na soutěžní ročník a bude sankcionováno hracími důsledky (návrh připraví Soutěžní komise). Horní pásmo bude znamenat dobrou připravenost na soutěžní ročník a bude obsahovat finanční bonifikaci. Střední pásmo bude bez sankcí i bonifikací. Trenérsko-metodická komise připraví bodové vyjádření hranice mezi jednotlivými pásmy.

Organizaci celého testování bude mít na starosti Reprezentační komise, doporučuje se testování více družstev na jednom místě (optimálně 4 družstva). Reprezentační komise rovněž určí garanta celého testování a obsadí většinu komisařů. Za sekretariát jsou tímto úkolem pověření p. Tkadlec a p. Bílek.

Numerické vyhodnocení testování provede Reprezentační komise do zahájení soutěží. Věcné hodnocení provede Trenérsko-metodická komise do 30.9.2010.

Soutěžní komise ve spolupráci a po odsouhlasení ostatních komisí připraví text o testování do rozpisu soutěží, ve kterém budou zohledněny všechny principy stanovené Exekutivou ČSH.

O testování budou kluby Extraligy a WHIL informovány na společných jednáních v průběhu června.


 

Vyúčtování mládežnických projektů

Exekutiva ČSH se v návaznosti na hodnocení mládežnických projektů seznámila s přípravou vyúčtování mládežnických projektů za soutěžní ročník 2009/2010, které bude provedeno k 30.6.2010 a následně profinancováno.

S ohledem na čím dál tím komplikovanější situaci kolem financování mládežnických projektů z vnějších zdrojů (sponzoring, reklama, dary) bude Komise mládeže při přípravě projektů pro nový soutěžní ročník muset tento fakt zohlednit a v některých projektech připravit úsporné varianty.


 

Legislativa

Exekutiva ČSH se seznámila s názorem, který byl diskutován na společném jednání zástupců Exekutivy ČSH a předsedů oblastních svazů házené a který řešil problematiku tzv. oblastních delegátů.

Exekutiva ČSH konstatovala, že zřízení oblastních delegátů, resp. delegátů nižší licence není v rozporu s licenčním řádem, avšak je třeba připravit změnu zásad řízení sboru delegátů.

Změny by se měly týkat vymezení rozsahu, obsahu a kompetence při vzdělávání delegátů nižší licence a zároveň by měly být definovány práva a povinnosti těchto delegátů.


 

Reprezentace

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi z jednání Reprezentační komise. Na jednání obou složek bylo projednáno:

- zveřejnění výběrové řízení na udělení statutu Sportovního centra mládeže

- vypršení smluv realizačních týmů ženských složek, návrh na oslovení

- nominace AMS – obě kategorie – smlouva ČSH, náhrady

- končí smlouvy trenérů a RT

- návrh na obsazení vedoucích výprav pro kvalifikační utkání mužů a žen a mládežnické kategorie.

Exekutiva ČSH bere na vědomí, že na žádnou akci jako vedoucí výpravy nebyl nikdo delegován a zodpovědnost přebírá hlavní trenér.


 

Sportovní centra mládeže

Exekutiva ČSH se seznámila s informací o vypsání výběrového řízení pro kluby ČSH (mužská složka) na přidělení statutu SCM. Zatím písemnou přihlášku podal klub HBC Jičín.

Exekutiva ČSH diskutovala předložený písemný materiál „Hodnocení SCM“, avšak jej řádně neprojednala, neboť nebyl včas odeslán a považuje ho pouze za materiál pracovní. V diskusi pak členové Exekutivy sdělili předsedovi Reprezentační komise svoje názory na uvedený materiál a především mu doporučili konzultovat ho s trenéry-manažery.

Zásahy do systému SCM mohou být z hlediska jeho legislativního vymezení v zásadě trojí

  1. Změny na úrovni Reprezentační komise – komise může na základě svého rozhodnutí změnit např. smlouvu s kluby nebo s trenéry manažery, pokud toto rozhodnutí nebude v rozporu s vyššími legislativními normami (zásady, řády, směrnice)

  2. Změny na úrovni Exekutivy ČSH – Exekutiva ČSH může na základě podnětu Reprezentační komise změnit zásady činnosti sportovních center

  3. Změny na úrovni Rady ČSH – Rada ČSH může na základě podnětu Exekutivy ČSH změnit některá ustanovení řádů a směrnic.

Pokud reprezentační komise dojde k názoru, že je třeba udělat úpravy dle b) a c) předloží tyto úpravy s dostatečným předstihem na jednání Exekutivy ČSH.


 

Akademické mistrovství světa

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o předložené nominaci hráčů a hráček na AMS.

Reprezentační komise vyjádřila souhlas s nominací mužské složky, u ženské složky měla výhrady k nominaci hráček, které buď odmítly reprezentovat, nebo se z reprezentace kvůli zranění omluvily. Exekutiva ČSH vyjádřila souhlas s tímto postupem.

Exekutiva ČSH pak konstatovala, že hráči a hráčky akademických výběrů jsou dle Zásad činnosti reprezentačních družstev reprezentanty a tedy se na ně vztahují všechna práva a povinnosti v nich uvedené, včetně uzavření smluv


 

Změna přípravy reprezentační akce juniorů

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci o předloženém písemném návrhu na změnu termínu a přípravy reprezentační akce juniorů. Změnu termínu bere na vědomí, ale k navýšení počtu dní jednotlivých akcí, popř. zařazení nových akcí je nutné dodržovat daná pravidla, tzn. za každý den nad schválenou kvótu, je nutné zajistit příspěvek z jiných zdrojů než ze zdrojů ČSH. Ekonomická komise vyčíslila takový příspěvek ve výši 15.000 Kč na den a družstvo.


 

Rozhodčí

Exekutiva ČSH se seznámila s informacemi z činnosti Komise rozhodčích:

Jednání komise v Novém Veselí

Komise rozhodčích v rámci svého jednání testovala připravenost vybraných mladých rozhodčích. Bohužel polovina mladých rozhodčích v testech neuspěla.

Hodnocení výkonů rozhodčích

Komise rozhodčích provedla výpočet a zveřejnění hodnocení rozhodčích Extraligy a WHIL dle hodnocení delegátů. Komisi rozhodčích bylo doporučeno, aby bylo zadáno hodnocení rozhodčích delegáty ČSH za jednotlivá utkání do systému Handball.net. Dále komise rozhodčích provedla hodnocení rozhodčích podle hodnocení oddílů.

Změny pravidel házené

Kromě překladu nových pravidel, bude připraven vysvětlující dopis pro oddíly, který bude zveřejněn na internetových stránkách a v rozpise soutěží.

Příprava semináře rozhodčích

Seminář rozhodčích I. a II. skupiny proběhne ve Dvoře Králové n. Labem. Mezinárodní rozhodčí budou testy vykonávat v angličtině. Pokud některý z rozhodčích nesplní testy, nebudou nasazeni na prvních pět kol. V červenci budou pak organizovány náhradní testy. Delegáti se zúčastní semináře společně, testy budou provádět samostatně.


 

Informace z činnosti Komise rozvoje

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci předsedy Komise rozvoje.

Galavečer házené

Exekutiva ČSH konstatovala, že příprava Galavečera má standardní průběh. Zajištěn je prostor, účinkují, moderátor, vyhodnocení anket, raut, ubytování hostů. Zpoždění má však rozesílání pozvánek pro hosty. Komise rozvoje a marketingová komise s využitím sekretariátu urychleně dokončí přípravy Galavečera.

Vyúčtování dotací OSH

Vzhledem k tomu, že některé oblastní svazy k dnešnímu dni nepředložily vyúčtování poskytnutých dotací od ČSH, Exekutiva ČSK ukládá vyžádat chybějící formuláře, ověřit povinnost vyúčtování poskytnutých dotací oblastním svazům v „Zásadách“. V listopadu odeslat v elektronické podobě předsedům OSH formulář k vyúčtování s komentářem k jednotlivým buňkám. Tento formulář budou oblastní svazy házené předkládat na ČSH do 31. ledna a zároveň bude sloužit jako podkladový materiál na oblastních konferencích.


 

Společné jednání s předsedy OSH

Exekutiva ČSH se seznámila s výsledky jednání s předsedy oblastních svazů házené, kterého se za Exekutivu ČSH zúčastnili pp. Chvalný, Radosta, Svoboda, Tůma a Konečný.

Z jednání vyplynulo, že ani jeden z regionů nemá jasně vymezený program rozvoje házené v regionu, v některých případech se sice uskutečnily akce na podporu rozvoje házené, ale buď jsou to akce izolované, nebo jen zatím plánované (nejpřipravenější projekt má Pražský svaz házené). Je nutné, aby oblastní svazy připravily písemnou podobu projektů s vymezením cílů, prostředků a metod, časový horizont a personální zajištění.

Exekutiva ČSH vyzvala Komisi rozvoje, aby začala neprodleně spolupracovat s oblastními svazy na přípravě regionálních plánů rozvoje. Je třeba svolat schůzku se zástupci oblastních svazů házené, tak aby bylo možno zajistit informační vstupy z jednotlivých oblastí.

Dále byly diskutovány: legislativní úpravy oblastních delegátů, zapojení oblastních svazů do mládežnických projektů, vyhodnocení ročního provozu Handball.net, informace o školení trenérů a rozhodčích licence C, financování oblastních svazů házené.


 

Návrh rozpočtu ČSH na rok 2010
 

Exekutiva ČSH se seznámila s finálním návrhem rozpočtu ČSH na rok 2010, který byl sestaven jako podkladový materiál pro jednání Rady ČSH. Ekonomická komise upozornila na fakt, že příjmy z vlastních zdrojů ČSTV (Sazka a.s.) jsou v rozpočtu předpokládány v optimistické variantě. Rada ČSH na tento fakt bude upozorněna v komentáři k projednávanému materiálu a prezident ČSH oznámí členům Rady ČSH připravenost Exekutivy ČSH sledovat a reagovat na vývoj příjmů z vlastních zdrojů ČSTV formou navýšení příjmů či restrikce nákladů, podobně jako tomu bylo v minulém roce.

 

Žádost o převedení soutěží

Exekutiva ČSH vzala na vědomí žádost Lokomotivy Plzeň o převedení práv soutěží mladších dorostenců a starších dorostenců mužů na SSK Talent 90. Exekutiva ČSH konstatovala, že institut převedení soutěží legislativní předpisy ČSH neobsahují a dále konstatovala, že se k této problematice nevyjádřila Legislativní komise a žádost neobsahuje všechny podklady.


 

Soutěže

Exekutiva ČSH vzala na vědomí informaci předsedy Soutěžní komise o průběhu soutěží.

Zubr Extraliga

Soutěž zná vítěze: Baník Karviná, 2. místo HC Zubří, série utkání o 3. místo Dukla - Hranice dospěla do pátého utkání. Baráž bude hrát Dvůr Králové a KP Brno. Rozhodčí do závěrečných kol play-off a baráže byli delegováni na základě utajené nominace.

WHIL

Ve finálové sérii vede Slavia nad Veselím 2:1. Baráž bude hrát Most a Jindřichův Hradec. Rozhodčí do závěrečných kol play-off a baráže byli delegováni na základě utajené nominace.

Ostatní soutěže

Většina soutěží je před ukončením. Následující víkend se hrají poslední kola.

Struktura soutěží od 2011/2012

Exekutiva ČSH bude Radě ČSH navrhovat zachování struktury soutěží dospělé složky ve stávající podobě. U WHIL budou ještě probíhat jednání se slovenskou stranou o počtu družstev dle usnesení Exekutivy ČSH.

V dorosteneckých soutěžích se zvažuje kromě změny herního modelu i zavedení 2. ligy mladšího dorostu na Moravě. Exekutiva ČSH přednese Radě ČSH návrh, aby struktura soutěží dorostu byla případně změněna až na podzimním jednání Rady ČSH, a to na základě vyhodnocení přihlášek do nadcházejícího soutěžního ročníku v příslušných kategoriích.

Návrhu Soutěžní komise a Exekutivy ČSH předcházelo společné jednání předsedů soutěžních komisí oblastních svazů házené (z 9 pozvaných přítomno 6).


 

Podněty Kontrolní a revizní komise

Exekutiva ČSH projednala podněty Kontrolní a revizní komise.

  • Kritika pořadatelů ME mužů 2010 v Rakousku za to, že nebyla vyhrazena místa pro diváky – vozíčkáře. Exekutiva ČSH se nemůže k tomuto problému vyjádřit, protože je v kompetenci EHF a rakouské federace.

  • Požadavek členů KRK na zvláštní průkaz, který by umožňoval volný vstup na akce ČSH, zejména reprezentační a soutěžní utkání. Exekutiva ČSH již na minulém jednání rozhodla, že prokazování totožnosti při kontrolách se bude provádět kombinací registračního průkazu člena KRK a písemného pověření ke kontrole. V ostatních případech, kdy nebudou vykonávat svoji funkci, budou mít členové KRK stejná práva jako členové ostatních komisí.

  • Požadavek na vytvoření manuálu H.net pro klubové redaktory. Exekutiva ČSH nehodlá z finančních důvodů manuál sestavovat. Jednoduché pokyny jsou k dispozici na sekretariátu, Komise rozvoje poskytuje další informace.

  • Návrh, aby výsledky do systému Handball.net zapisovali rozhodčí. Exekutiva ČSH konstatuje, že by to znamenalo značný zásah do software a navíc to odporuje zamýšlenému principu.

Exekutiva ČSH doporučuje, aby KRK podněty takového typu, které předložila na dnešním jednání, neprojednávala. Nejedná o porušení řádů, směrnic, zásad a usnesení orgány ČSH, ale o doporučení a taková by měla být adresována přímo odborným útvarům Exekutivy ČSH.


 

Různé

Exekutiva ČSH vzala na vědomí přípravu jednání Rady ČSH.

  • Exekutiva projednala návrh některé z utkání prvního kola hrát mimo sídlo klubu Extraligy pod širým nebem. Marketingová komise představí tento návrh na jednání klubů Zubr Extraligy.


 

Příští jednání

Příští jednání Exekutivy ČSH dne 5. června 2010 v restauraci eRZet – Turínská ul., Praha 10- Hostivař.