Rozpis soutěže 2016/2017

 

 

Všeobecná část

  

1.    Systém soutěže a nominace družstev soutěže starších žáků

 

  Žákovskou ligu starších žáků hraje maximálně 25 družstev. Každý krajský svaz házené má právo do soutěže nominovat 1 družstvo. Druhé družstvo má právo nominovat kraj, jehož družstvo v uplynulém ročníku této soutěže zvítězilo.  Zbylých 10 míst získají ta družstva, která obsadí postupová místa v turnajích kvalifikačního předkola. V případě neobsazení výše uvedené kvóty jednotlivými kraji, je plně v kompetenci KM ČSH způsob obsazení takto uvolněného místa.

Kvalifikačních turnajů se mohou zúčastnit všechna družstva dané kategorie, která odehrála podzimní část krajské soutěže a nepostupují přímo do hlavní soutěže Žákovské ligy, a která podala včas a řádně přihlášku do soutěže (viz článek 4). Počet skupin v kvalifikaci, jejich obsazení a postupový klíč určí KM ČSH na základě podaných přihlášek do soutěže.

Soutěže (včetně kvalifikace) se mohou zúčastnit max. 2 družstva z jednoho klubu za předpokladu, že nejpozději do 16. 11. 2016 předloží úplný seznamu hráčů, tzn. hráči jednoho družstva nemohou hrát za druhé družstvo stejného klubu. Toto pravidlo neplatí, pokud do hlavní soutěže (1. – 6. kolo ŽL) postoupí pouze jedno družstvo klubu. Při účasti pouze jednoho družstva z klubu v hlavní soutěži mohou za toto družstvo nastoupit všichni hráči daného klubu, kteří splňují podmínky stanovené čl. 10 tohoto rozpisu.

Krajský svaz házené může do soutěže nominovat pouze družstva klubů v něm registrovaných. 

 

 

2.    Systém soutěže a nominace družstev soutěže starších žákyň

  

  Žákovskou ligu starších žákyň hraje maximálně 25 družstev. Každý krajský svaz házené má právo do soutěže nominovat 1 družstvo. Druhé družstvo má právo nominovat kraj, jehož družstvo v uplynulém ročníku této soutěže zvítězilo.  Zbylých 10 míst získají ta družstva, která obsadí postupová místa v turnajích kvalifikačního předkola. V případě neobsazení výše uvedené kvóty jednotlivými kraji, je plně v kompetenci KM ČSH způsob obsazení takto uvolněného místa.

Kvalifikačních turnajů se mohou zúčastnit všechna družstva dané kategorie, která odehrála podzimní část krajské soutěže a nepostupují přímo do hlavní soutěže Žákovské ligy, a která podala včas a řádně přihlášku do soutěže (viz článek 4). Počet skupin v kvalifikaci, jejich obsazení a postupový klíč určí KM ČSH na základě podaných přihlášek do soutěže.

Soutěže (včetně kvalifikace) se mohou zúčastnit max. 2 družstva z jednoho klubu za předpokladu, že nejpozději do 16. 11. 2016 předloží úplný seznamu hráček, tzn. hráčky jednoho družstva nemohou hrát za druhé družstvo stejného klubu. Toto pravidlo neplatí, pokud do hlavní soutěže (1. – 6. kolo ŽL) postoupí pouze jedno družstvo klubu. Při účasti pouze jednoho družstva z klubu v hlavní soutěži mohou za toto družstvo nastoupit všechny hráčky daného klubu, které splňují podmínky stanovené čl. 10 tohoto rozpisu.

Krajský svaz házené může do soutěže nominovat pouze družstva klubů v něm registrovaných. 

 

 

3.    Úhrada nákladů a příspěvky

 

Družstva startují na vlastní náklady.

Český svaz házené poskytuje družstvům finanční příspěvek na dopravu do místa konání turnaje. Příspěvek se poskytuje za 1. – 6. kolo ŽL každému družstvu, které odehraje všechna utkání příslušného kola s výjimkou pořadatelského družstva.

            Výše příspěvku na jedno kolo je rovna součinu počtu družstev účastnících se kola (bez pořadatelských družstev) a částky 1.200 Kč. Konkrétní příspěvek pro jedno družstvo se vypočte jako podíl přepravní vzdálenosti družstva na celkových přepravních vzdálenostech všech družstev v rámci kola. Vzdálenosti vypočítává řídící soutěže. Pokud klub pořádá turnaj mimo své sídlo, nemá v tomto případě nárok na příspěvek na dopravu.

Kluby, které pořádají turnaj kvalifikace nebo 1. – 6. kola, jej pořádají na vlastní náklady. Český svaz házené poskytuje pořadatelským klubům finanční příspěvek na pořádání turnaje ve výši 1.600 Kč/družstvo v turnaji. Pořádající klub není oprávněn vybírat od zúčastněných družstev žádné startovné ani příspěvky na pořádání turnaje.

            Příspěvek na dopravu a příspěvek na pořádání jsou splatné po skončení soutěže na pokyn řídícího soutěže (do 30. 6.) a na základě vystavené faktury.

            Úhrada odměn a cestovních náhrad delegovaných rozhodčích se provádí podle platné Ekonomické směrnice ČSH. 

 

 

4.    Licenční poplatek a přihláška do soutěže

 

           Start jednotlivých družstev ve výše uvedených soutěžích je spojen se zaplacením licenčního poplatku ve výši 1.500 Kč za družstvo za celou soutěž. Tato povinnost se týká všech družstev, která jsou nominována svými krajskými svazy přímo do ŽL. Družstva, která se přihlásí do kvalifikačního předkola, zaplatí do níže uvedeného data 500 Kč a v případě postupu do 1. kola ŽL uhradí dále částku 1.000 Kč, a to nejpozději do 1 týdne po konání kvalifikace.

Licenční poplatek zaplatí klub za své družstvo resp. družstva bankovním převodem na účet ČSH č. 1730408504/0600 s variabilním symbolem 100504, a to nejpozději do 16. 11. 2016. Kopie dokladu o uhrazení licenčního poplatku musí být zaslána na email mladez@chf.cz

Přihláška do soutěže musí být úplně vyplněna na předepsaném formuláři a doručena Komisi mládeže do 31. 10. 2016. Formulář přihlášky je ke stažení na internetové stránce www.chf.cz. Přihláška bude odmítnuta za předpokladu, že nebude obsahovat podstatné náležitosti (název klubu, adresa sídla, bankovní spojení, IČ klubu, adresa haly).

Přihláška je platná pouze pokud současně krajský svaz házené potvrdí její oprávněnost (viz čl. 1), a to nejpozději do 31. 10. 2016. KSH má povinnost nejpozději do 9. 11. 2016 nahlásit přímo postupující do 1. kola ŽL.

 

 

5.    Pořadatel utkání

 

Při stanovení pořadatelství jednotlivých turnajů se vychází z následujících principů:

Pořadatelství utkání v 1. – 5. kole je předem určeno nasazením do jednotlivých skupin Žákovské ligy (viz článek 6). Dívčí družstva musí potvrdit přesné datum pořadatelství, a to nejpozději do 23. 11. 2016. Pokud družstvo nemůže dané kolo pořádat, musí tak oznámit řídícímu soutěže, taktéž do 23. 11. 2016. Chlapecká družstva musí potvrdit přesné datum pořadatelství, a to nejpozději do 30. 11. 2016. Pokud družstvo nemůže dané kolo pořádat, musí tak oznámit řídícímu soutěže, taktéž do 30. 11. 2016.  Zájemci o pořádání takto uvolněného turnaje musí závazně projevit svůj zájem o pořádání do 3 pracovních dnů od oznámení těchto turnajů.

 

Zájemci o pořádání turnaje 6. kola Žákovské ligy musí závazně projevit svůj zájem o pořádání do 13. 1. 2017. Zájem musí projevit e-mailem na adresu řídícího soutěže mladez@chf.cz. Pořadatel bude následně určen dle ustanovení tohoto rozpisu.

 

Pořadatelství uvolněných turnajů a turnajů 6. kola se nabízí vždy nejprve družstvu, které projevilo zájem o pořádání turnaje a je v plánu kola uvedeno na nejnižším místě. Pokud již v některém z minulých kol toto družstvo turnaj pořádalo, nabízí se pořadatelství družstvu, které projevilo o pořádání zájem a je na pozici vyšší.

Pokud o pořadatelství daného kola neprojeví žádné družstvo zájem, nabídne se pořadatelství vždy nejprve družstvu, které je v plánu kola uvedeno na posledním místě. Pokud již v některém z minulých kol oslovené družstvo turnaj pořádalo, nabízí se pořadatelství družstvu o pozici výše. Pokud již všechna družstva turnaj pořádala, nabídne se pořadatelství družstvu na nejnižší pozici a s nejnižším počtem turnajů pořádaných v předchozích kolech. Pokud všechna družstva odmítnou turnaj pořádat, může Komise mládeže ČSH jednomu z družstev pořadatelství turnaje nařídit, popřípadě jej může nabídnout jinému oddílu. Pokud družstvo z jakéhokoli důvodu odmítne pořadatelství, bude na něj pohlíženo jako na družstvo, které již turnaj pořádalo.

 Pokud všechna družstva odmítnou pořádat turnaj, pořadatelem je KM ČSH za následujících podmínek: KM ČSH zajistí splnění podmínek pořadatele s tím, že žádnému ze zúčastněných družstev nenáleží příspěvek na dopravu a příspěvek na pořádání turnaje

 

 

 

6.    Rozlosování

 

            Pro jednotlivé turnaje platí tato následující pořadí utkání. Pořadatel je povinen tyto rozpisy dodržet. Nasazení družstev provádí pořadatel s ohledem na dopravní spojení jednotlivých družstev. Na družstvo, které v místě turnaje přespává, bude také pohlíženo jako na místní družstvo. Pořadatel vždy při nasazení družstev přiřadí místnímu družstvu číslo 1 (pořadatel nebo přespávající družstvo).

 

 

Rozpis

Pro 4 družstva

Pro 5 družstev

1. utkání

1 – 2

1 - 2

2. utkání

3 – 4

3 - 4

3. utkání

3 – 1

5 - 1

4. utkání

4 – 2

2 - 3

5. utkání

2 – 3

4 - 5

6. utkání

1 – 4

1 - 3

7. utkání

 

2 - 4

8. utkání

 

3 - 5

9. utkání

 

4 - 1

10. utkání

 

5 - 2

 

          

Rozpis utkání pro čtyři družstva se použije v případě nenaplnění Žákovské ligy 25 družstvy, a tedy v turnajích, které budou mít pouze 4 účastníky. Mezi druhým a třetím utkáním a mezi čtvrtým a pátým utkáním je pořadatel povinen zařadit přestávku v délce min. 40 minut a max. 60 minut.

Rozpis utkání pro pět družstev se použije ve skupinách obsazených pěti účastníky.

Žákovská liga se hraje na šest kol starších žáků a starších žákyň, přičemž v každém kole sehraje každé družstvo jeden turnaj. Systém celé soutěže je každý s každým, tedy postupně družstva v průběhu šesti turnajových kol sehrají utkání se všemi ostatními družstvy, a to pouze jednou. Z každého turnaje se započítávají do celkové tabulky všechny dosažené výsledky.

 

První kolo:

            Do prvního kola je nominováno maximálně 25 družstev starších žáků / starších žákyň, která jsou rozdělena podle klíče do pěti skupin I - V, pořadatelství 1. kola připadá na družstva s čísly 1 – 5.

 

14 míst - každý krajský svaz jedno místo (1-14)

1 místo - kraj s vítězným družstvem z předchozího ročníku

10 míst - pro postupující z kvalifikačního předkola

 

 

 1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

12

13

14

15

11

20

16

17

18

19

23

24

25

21

22

 

 

Druhé kolo

            Druhé kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin VI – X, pořadatelství 2. kola připadá na družstva s čísly 6 – 10.

 

 1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

VI

VII

VIII

IX

X

1

2

3

4

5

8

9

10

6

7

15

11

12

13

14

17

18

19

20

16

24

25

21

22

23

 

 

Třetí kolo

            Třetí kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin XI – XV, pořadatelství 3. kola připadá na družstva s čísly 11 – 15.

  

 1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

XI

XII

XIII

XIV

XV

1

2

3

4

5

10

6

7

8

9

14

15

11

12

13

18

19

20

16

17

22

23

24

25

21

 

 

Čtvrté kolo

Čtvrté kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin XVI – XX, pořadatelství 4. kola připadá na družstva s čísly 16 – 20.

  

 1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

13

14

15

11

12

19

20

16

17

18

25

21

22

23

24

 

 

Páté kolo:

Páté kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin XXI – XXV, pořadatelství 5. kola připadá na družstva s čísly 21 – 25.

 

 1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

Šesté kolo

Šesté kolo hraje všech 25 družstev, do celkové tabulky soutěže se počítají všechny výsledky z předchozích kol. Družstva jsou nasazená do pěti skupin XXVI – XXX, pořadatelství 6. kola se určuje dle čl. 5 rozpisu.

 

 1. KOLO - STARŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ ŽÁKYNĚ

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

23

4

9

14

19

24

5

10

15

20

25

 

 

7.    Tituly

 

           Vítěz této soutěže získává titul „Mistr České republiky v házené starších žáků pro soutěžní ročník 2016/2017“, resp. „Mistr České republiky v házené starších žákyň pro soutěžní ročník 2016/2017“.

 

 

8.    Termínová listina

 

Termíny jednotlivých kol byly stanoveny Komisí mládeže. Pořadatel má právo stanovit termín jednodenního turnaje na sobotu nebo neděli dle svého uvážení, tuto volbu však již nemůže měnit v době 20 dní před turnajem.

                       

Kvalifikační předkolo

19. – 20. 11. 2016

Dívky

 

26. – 27. 11. 2016

Chlapci

1. kolo

03. – 04. 12. 2016

Dívky

 

10. – 11. 12. 2016

Chlapci

2. kolo

14. – 15. 01. 2017

Dívky

 

21. – 22. 01. 2017

Chlapci

3. kolo

11. – 12. 02. 2017

Dívky

 

18. – 19. 02. 2017

Chlapci

4. kolo

11. – 12. 03. 2017

Dívky

 

18. – 19. 03. 2017

Chlapci

5. kolo

08. – 09. 04. 2017

Dívky

 

29. – 30. 04. 2017

Chlapci

6. kolo

13. – 14. 05. 2017

Dívky

 

20. – 21. 05. 2017

Chlapci

 


 

Technická část

 

9.    Předpis

 

            Hraje se podle pravidel házené IHF, dalších platných směrnic ČSH a podle všech ustanovení tohoto rozpisu.

Úpravy pravidel:

-          4:1 (počet hráčů): V utkání ŽL mohou družstva nastoupit s nejvýše 16 hráči.

-          4:11: Na základě rozhodnutí orgánů ČSH se v ŽL neuplatňuje pravidlo 4:11, druhý a třetí odstavec, o omezení pro hráče, který byl ošetřován na hrací ploše.

-          Pravidlo o time-outu družstva (team time-out): Každé družstvo má 3 time-outy družstva (TTO) v délce jedné minuty během řádné hrací doby utkání. Družstvo si však může vyžádat nejvýše dva time-outy družstva v průběhu jednoho poločasu utkání a nejvýše jeden time-out družstva v posledních 5 minutách řádné hrací doby utkání (pravodla IHF, vysvětlivka č. 3).

            Do žákovské ligy může jeden klub přihlásit 2 družstva, pokud jsou dodrženy podmínky uvedené v čl. 1 resp. čl. 2 tohoto rozpisu a pokud předloží do 16. 11. 2016 řídícímu soutěže úplné seznamy hráčů družstev potvrzené oddílem. Hráč (-ka), který (-á) není uveden (-a) na seznamu družstva a nastoupí k utkání Žákovské ligy, je automaticky zapsán (-a) na seznam družstva, za které nastoupil (-a) a nemůže již v Žákovské lize nastoupit za jiné družstvo.

Pokud je do Žákovské ligy krajským svazem házené nominováno pouze jedno družstvo oddílu, může být  toto družstvo složeno ze všech hráčů (-ek) tohoto oddílu příslušné věkové kategorie bez ohledu na to, kolik družstev dokončilo podzimní část oblastní soutěže.

 

 

10. Start hráčů

                                               

V žákovské lize startují starší žáci, resp. starší žákyně narození mezi 1. 1. 2002 a 31. 12. 2003 a hráči nejbližší nižší věkové kategorie tj. mladší žáci, resp. a mladší žákyně narození mezi 1. 1. 2004 a 31. 12. 2005. Start o dvě kategorie výše není povolen.

K utkání nastupují hráči, kteří jsou za daný oddíl řádně registrováni a řádně uhradili individuální startovné na aktuální soutěžní ročník. Za start hráčů je plně zodpovědný daný oddíl či klub.

 

 

11. Všeobecné podmínky startu v Žákovské lize

 

Haly

            Žákovská liga je halovou soutěží. Každé družstvo, které je přihlášeno do Žákovské ligy, musí mít k dispozici regulérní halu schválenou ČSH. Družstva, kterým bylo přiděleno pořadatelství turnaje, jej pořádají na hracích plochách sportovních hal v místě, uvedeném oficiálně v přihlášce do soutěže schválené ČSH. Změnu tohoto místa během jednoho soutěžního ročníku (i na jednotlivé turnaje) musí schválit řídící orgán.

 

Zdravotnické vybavení

            Pořadatelský klub je povinen zajistit zdravotní službu s vybavením pro první pomoc dle SŘH čl. 28.4.f).

 

Dresy

            Každé družstvo je povinno mít dvě barevně rozdílné sady dresů. Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že pro rozlišení soupeřů je třeba oblečení změnit, potom změní dresy hostující družstvo (družstvo uvedené v rozlosování turnaje na druhém místě). V případě, že toto družstvo nemá jiné dresy k dispozici, je pořadatel povinen zapůjčit sadu náhradních dresů. Rozhodčí je povinen tuto skutečnost uvést do zápisu o utkání a toto provinění družstva bude disciplinárně potrestáno.

 

 

12.  Náležitosti družstev

         

Podmínkou startu více družstev z jednoho klubu v Žákovské lize je seznam hráčů každého družstva v soutěži dle čl. 9. Všechny seznamy musí být potvrzeny odpovědným pracovníkem klubu.

Odpovědný vedoucí družstva je povinen se zúčastnit technických schůzek v průběhu turnaje dle pokynů vedoucího turnaje. Družstvo musí mít na zápise vyznačeného nejen zodpovědného vedoucího, ale také trenéra s platnou licencí.

            Turnaj se musí odehrát s míči stanovených velikostí pro jednotlivé kategorie - starší žákyně (50 – 52 cm), starší žáci (54 – 56 cm). 

 

 

13. Náležitosti jednotlivců

 

            Všichni hráči a hráčky, jakož i ostatní funkcionáři zúčastnění na mistrovských utkáních musí vlastnit platný registrační průkaz nebo platnou kartu Handball Alive. Odpovědnost za předkládání registračních průkazů sportovců i funkcionářů má odpovědný vedoucí. Předkládají se pouze průkazy aktérů uvedených v zápise o utkání. Hráči startující na kartu Handball Alive musí mí t v systému handball-net vloženou fotografii.

            Hráči a hráčky musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší jak 1 rok (SŘH čl. 35). Potvrzení o platných zdravotních prohlídkách hráčů musí být k dispozici před každým utkáním. Bez platné lékařské prohlídky nesmí nastoupit k utkání. Odpovědnost za předkládání potvrzení o zdravotním stavu sportovců má odpovědný vedoucí družstva.

Případná kontrola totožnosti se provádí dle SŘH čl. 43. Rozhodčí v takovémto případě pořídí fotodokumentaci hráče a předložených hracích dokumentů a zašlou ji řídícímu orgánu soutěže.

 

 

 

14. Hrací doba

 

Hrací doba všech kol Žákovské ligy je stanovena na 2 x 20 minut s 10 minutovou přestávkou.

 

 

 

15. Hrací termíny

 

Hracím dnem je sobota i neděle. Nejčasnější oficiální začátek prvního utkání turnaje je stanoven na 8:00 hod. Nejpozdější oficiální začátek posledního utkání turnaje je stanoven na 18:00 hod

Pořádající oddíly jsou povinny vzdálenějším soupeřům určit pozdější (od nejranější hranice) čas zahájení utkání odstupňovaně tak, aby mohli započít přepravu k utkáním v čase neovlivňujícím regulérnost utkání.

            Předehrát utkání Žákovské ligy není přípustné mimo oficiální termín a místo turnaje.

 

 

 

16. Hlášení utkání

 

Zájemci o pořádání turnaje 6. kola Žákovské ligy musí závazně projevit svůj zájem o pořádání do 13. 1. 2017. Zájemci o pořadatelství uvolněného turnaje 1. – 5. kola musí závazně projevit svůj zájem, a to nejpozději do 3 dnů po zveřejnění těchto turnajů. Zájem musí projevit e-mailem na adresu řídícího soutěže a stanovit přesný termín konání turnaje. Pořadatele následně určí řídící soutěže dle ustanovení tohoto rozpisu.

Pořadatel turnaje je povinen před konáním turnaje provést rozlosování turnaje a nahlásit jej účastníkům turnaje, řídícímu orgánu soutěže na mladez@chf.cz a Komisi rozhodčích na kr@chf.cz, a to nejpozději 10 dnů před turnajem e-mailem.

             

 

 

17. Řízení utkání a turnajů

 

Všechna utkání žákovské ligy jsou, dle pravidel házené, řízena dvojicemi rozhodčích. Delegaci rozhodčích na turnaje 1. až 6. kola ŽL provádí Komise rozhodčích ČSH ve spolupráci s krajskými komisemi rozhodčích.

Na turnaje Žákovské ligy Komise rozhodčích ČSH nominuje 4 nebo 5 rozhodčích. Jeden z rozhodčích je nominován jako hlavní rozhodčí (musí mít licenci B nebo A). Hlavní rozhodčí rozhoduje o nasazení rozhodčích na jednotlivá utkání. Hlavnímu rozhodčímu náleží kromě odměn za utkání, která odřídí, ještě další odměna ve výši 150 Kč za výkon této funkce.

Při nedostavení se rozhodčích se postupuje podle SŘH čl. 37

Rozhodčí

Rozhodčí jsou povinni:

 • kontrolovat registrační průkazy hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele, zapisovatele a časoměřiče
 • kontrolovat trenérské průkazy a lékařské prohlídky ve smyslu čl. 13 tohoto rozpisu
 • vždy podrobně popsat důvod udělení červené karty, která byla udělena přímo (nejedná se o udělení červené karty za třetí vyloučení)
 • oznámit v případě vážného přestupku a odebrání registračního průkazu tyto skutečnosti telefonicky nejbližší pracovní den soutěžnímu sekretáři ČSH a zástupci komise mládeže.
 • zaslat originály všech zápisů o utkání řídícímu orgánu doporučeně první pracovní den po utkání (SŘH čl. 38) – zodpovídá hlavní rozhodčí
 • nepovolit start hráčům v rozporu s čl. 10 tohoto rozpisu soutěží

 

Zápisy o utkání

Pořadatel turnaje je povinen mít k dispozici oficiální zápisy ČSH – předtištěné nebo formuláře v počítači. Rozhodčím utkání předá vyplněný zápis (SŘH čl. 40) včetně registračních průkazů funkcionářů-pořadatelů dle SŘH čl. 39.2 zapisovatel.

Při nedostavení se rozhodčích zasílá originály zápisů o utkání pořadatel turnaje řídícímu orgánu soutěže.

 

Zapisovatel a časoměřič

            Úkoly těchto funkcionářů jsou stanoveny SŘH čl. 39 s následujícími změnami:

 • časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo (až do maximálního počtu 16) – odpovídají rozhodčí
 • časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů – odpovídají rozhodčí,
 • pořádající oddíl může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče,
 • pořadatel je povinen umožnit funkcionářům družstev (uvedených v zápise o utkání) přítomnost u stolku zapisovatele po dobu jejich turnajových utkání za účelem kontroly funkcí zapisovatele a časoměřiče – vždy pouze jeden funkcionář družstva uvedený v zápise o utkání. Nesmí však zasahovat do hry. Toto právo družstva nemusí využít,
 • musí mít u stolku tento rozpis ŽL daného soutěžního ročníku a pravidla házené
 • musí mít u stolku zelené karty pro vyžádání team-time-outu.

 

 

Pořadatelská služba

Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel turnaje je uveden ve všech zápisech o utkání turnaje a v rámci jednoho turnaje to musí být pouze jedna osoba. Před turnajem se představí hlavnímu rozhodčímu turnaje a domluví se s ním na spolupráci, musí být též označen a předkládá registrační průkaz.

 

 

18. Zajištění turnajů žákovské ligy

 

Pořadatelství turnajů

V případě pořádání turnaje je pořadatel povinen zajistit a uhradit veškerou organizaci turnaje a další služby s ním bezprostředně související a to zejména:

 • užívání vlastní haly nebo nájem haly po celou dobu turnaje dle čl. 11 tohoto rozpisu
 • provedení rozlosování na základě předepsaného rozpisu dle čl. 6 tohoto rozpisu
 • rozeslání rozpisu turnaje nejpozději 10 dní před konáním družstvům, řídícímu orgánu soutěže a KR ČSH
 • zajištění oficiálních zápisů o utkání dle čl. 17 tohoto rozpisu
 • zajištění pořadatelské a zdravotní služby
 • výplata delegovaných rozhodčích dle čl. 3 tohoto rozpisu
 • stravování rozhodčích (oběd a nealkoholické nápoje)

Ve zdůvodněných případech, kdy se družstvo nemůže prokazatelně dostavit z důvodu dopravní vzdálenosti, je pořadatel povinen nabídnout a rezervovat nocleh ve standardu ubytování ve škole ve vlastních spacácích a matracích v ceně max. 80 Kč za osobu a noc. Platbu provádí družstvo buď přímo ubytovacímu zařízení, nebo prostřednictvím pořadatele turnaje. V takovém případě má pořadatel nárok na proplacení nákladů na ubytování od družstva v plné výši v okamžiku příjezdu družstva.

 

 

Hlášení výsledků                                  

            Každý účastník turnaje je povinen zadat údaje ze zápisu o utkání v turnaji, ve kterých je veden jako domácí družstvo, do systému Handball.net, a to nejpozději do 20:00 prvního pracovního dne po skončení turnaje. Pořadatel turnaje je povinen zaslat kompletní výsledky turnaje e-mailem na adresu řídícího soutěže, a to nejpozději do 12:00 prvního pracovního dne po skončení turnaje.

 

 

19. Hodnocení výsledků soutěží

 

            Stanovení pořadí družstev v soutěži se provádí podle následujícího klíče. Vítězem celé soutěže Žákovské ligy je družstvo, které za 6 turnajů získá nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění v soutěži:

 • větší počet bodů ze vzájemných utkání
 • větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
 • větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
 • větší rozdíl branek ze všech utkání
 • větší počet vstřelených branek ze všech utkání
 • los.

 

 

20. Disciplinární řízení

  

Postup disciplinárního řízení

Pokud se hráč, trenér či funkcionář, zúčastňující se utkání ŽL, dopustí závažného provinění, a je-li mu odebrán rozhodčími RP, má až do rozhodnutí disciplinárního orgánu automaticky zastavenou činnost (trest ZZČ nebo ZVF podle Disciplinárního řádu ČSH). Pro trenéry a funkcionáře to znamená, že se nesmí během utkání pohybovat v prostoru, kde by mohli přímo ovlivňovat družstvo. Další úprava ZZČ a ZVF se řídí platným DŘH čl. 5 a 6.

Další postup disciplinárního řízení se řídí aktuálně platným DŘH.

 

Poplatek z disciplinárního řízení

           Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit poplatek za disciplinární řízení. Příslušný poplatek musí být zaplacen nejpozději do zahájení disciplinárního řízení. Výše poplatku pro žákovskou ligu činí 200 Kč.

 

Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci hráče (netýká se diskvalifikace za třetí vyloučení)

Za druhou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží hráč v soutěži jednoho ročníku ŽL, je automaticky bez disciplinárního řízení potrestán nepodmíněným zastavením závodní činnosti (ZZČ) na 1 utkání ŽL.

Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku v ŽL obdrží třetí přímou diskvalifikaci, bude automaticky bez disciplinárního řízení potrestán nepodmíněným zastavením závodní činnosti (ZZČ) na 2 utkání ŽL.

Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku ŽL obdrží čtvrtou a další přímou diskvalifikaci, již podléhá disciplinárnímu řízení.

 

Disciplinární postihy za diskvalifikaci funkcionáře.

Za každou diskvalifikaci, kterou obdrží funkcionář v soutěži žákovské ligy, bude automaticky bez disciplinárního řízení potrestán zákazem výkonu funkce (ZVF) na 1 utkání podmíněně s odkladem na dobu 3 měsíců.

Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku ŽL obdrží druhou diskvalifikaci, automaticky bez disciplinárního řízení dostává trest – nepodmíněný zákaz výkonu funkce (ZVF) na 1 utkání ŽL.

Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží třetí a další diskvalifikaci, již podléhá disciplinárnímu řízení.

 

Za sledování a vedení si přehledu udělených červených karet za diskvalifikaci je zodpovědný oddíl a diskvalifikace se pro účel výše uvedených postihů sčítají za celý ročník ŽL.

            V rámci turnaje lze podat námitky proti konkrétním událostem v průběhu utkání písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč, a to nejpozději 30 minut po skončení utkání (tj. o přestávce utkání následujícího). V případě zamítnutí vklad propadá ve prospěch ČSH. Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve smyslu soutěžního řádu házené čl. 50.

 

 

21. Zasedání komisí a odpovědní funkcionáři

 

V průběhu soutěžního ročníku zasedá disciplinární komise (DK ČSH) pravidelně v sídle ČSH, a to každý čtvrtek odpoledne.

            Žákovskou ligu řídí z pověření Komise mládeže ČSH slečna Petra Vozobulová, tel. 273 160 086, email: mladez@chf.cz

            Odpovědným orgánem za průběh turnaje 1. - 6. kola ŽL, který je oprávněn řešit námitky družstev v rámci turnaje, je nominovaný hlavní rozhodčí, který musí být přítomen až do konce turnaje. Pokud bude delegován na turnaj Žákovské ligy také člen KM ČSH, bude tento orgán 1. instance pracovat ve složení člen KM + hlavní rozhodčí.

             

 

22. Poplatky

 

Registrační poplatky jednotlivců a kolektivů a další poplatky v souvislosti s vystavením registračního průkazu stanoví rozpis celorepublikových soutěží ČSH na aktuální soutěžní ročník. Tímto rozpisem jsou řešeny i všechny ostatní poplatky, nikoliv však sazebník pokut.          

 

 

 23. Sazebník pokut

 

            Za porušení ustanovení tohoto „Rozpisu soutěží“ a neplnění ostatních povinností vůči řídícímu orgánu ČSH může Soutěžní komise na základě podnětu KM nebo hlavního rozhodčího turnaje uložit oddílům peněžité pokuty až do následující výše:

 

Nedostavení se a neodehraní jednoho turnajového utkání

2.000 Kč

Vystoupení, odhlášení ze soutěže

10.000 Kč

Svévolné opuštění hrací plochy

4.000 Kč

Nezaslání seznamu hráčů v termínu

500 Kč

Nehlášení výsledků turnaje, utkání na ČSH