SELECT NABÍDKA
TV COM

Kalendář

<srpen 2018>
poútstčtsone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Inkostar

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
22.8.2013 otevřeno: 1507 x

Důležité informace pro Sportovní kluby a Tělovýchovné jednoty sdružené v ČSH

V souvislosti s uveřejněním podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro podávání žádostí o dotace na r. 2014, informujeme sdružené SK/TJ o možnosti podání žádosti o neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení.

 

SK/TJ předkládající žádosti prostřednictvím ČSH musí splňovat níže uvedené podmínky.

 1.  SK/TJ jako předkladatel žádosti musí být sdružen a registrován v ČSH

2.  Předmět žádosti
Předmětem žádosti může být neinvestiční dotace určená na údržbu a provoz jak jednoúčelového sportovního zařízení pro házenou, tak sportovního zařízení s víceúčelovým zaměřením, kde je dominantním sportovním odvětvím házená.

3.  Vlastnictví sportovních zařízení
Žádající SK/TJ (NNO - nestátní nezisková organizace) musí být vlastníkem dotčeného sportovního zařízení nebo musí dotčené sportovní zařízení užívat a provozovat na základě smlouvy o dlouhodobém celoročním nájmu / výpůjčce,
a to uzavřené na dobu vyšší než 10 let od roku podání žádosti o dotaci (tj. např. na dobu určitou - minimálně od 1.1. 2014 do 2.1. 2024 bez možnosti pronajímatele k podání běžné (nesankční) výpovědi v průběhu této lhůty).

V případě nájmu / výpůjčky může být vlastníkem pronajímaného sportovního zařízení pouze obec, město nebo státní instituce. Nájem / výpůjčka od jiných subjektů (obchodní společnosti, podnikatelského subjektu, fyzické osoby, jiného občanského sdružení …), je dle Zásad MŠMT platných pro r. 2013 - 2014  nepřípustný, (ve výjimečných případech může MŠMT připustit výjimku nájmu / výpůjčky mezi NNO). Dotaci lze poskytnout pouze v případě, že nájemce je provozovatelem sportovního zařízení v nájmu/výpůjčce a hradí tedy svým jménem náklady na provoz a údržbu.

Sportovní zařízení, na jehož provoz a údržbu SK/TJ požaduje dotaci, nesmí být zatíženo zástavním právem (mimo ČSTV/ČUS), exekucí nebo dražbou.

 

4.  Vedení podvojného účetnictví
Žádající SK/TJ musí při poskytnutí a čerpání dotace vždy vést tzv. podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Na základě platných podmínek MŠMT „nelze při použití dotace vést účetnictví v tzv. jednoduchém účetnictví“ (daňové evidenci).

 5.  Žádost o dotaci
Žádost SK/TJ o dotaci, uplatněná prostřednictvím ČSH, musí být zpracována na předepsaných formulářích a musí obsahovat:

a)            Formulář žádosti (označený na úvodní straně názvem „Český svaz házené“, jehož prostřednictvím je žádost podávána - viz příloha) vyplněný ve všech bodech dle vzoru, podepsaný oprávněnými osobami

b)            tabulku MŠMT k programu IV. (označenou v části „Žadatel: “Český svaz házené), vyplněnou ve všech bodech v řádku pořad. číslo 1. (je nutné zaslat v Excelu - v elektronické podobě na mailovou adresu ČSH csh@cstv.cz (hodnoty v Kč se uvádějí v tisících!!)

c)             kopii platných stanov a příslušné registrace SK/TJ, (bez úředního ověření)

d)            kopii potvrzení o přidělení Identifikačního čísla osoby (IČO) nebo kopii výpisu o IČO z Registru osob, pokud již IČO není uvedeno na stanovách (bez úředního ověření)

e)            kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu - (vedeného výhradně na SK/TJ), (bez úředního ověření)

f)             doklad o vlastnictví budovy či pozemku, na jejichž údržbu SK/TJ požaduje dotaci - aktuální výpis z katastru nemovitostí (LV ne starší 3 měsíců), a to i v případě nájmu / výpůjčky

g)            kopii platné smlouvy o nájmu/výpůjčce (včetně případných dodatků a příloh) - pouze v případě užívání a provozování sportovního zařízení ve vlastnictví jiného subjektu

h)            prohlášení o vedení podvojného účetnictví

 

i)             Přílohovou tabulku SK/TJ s předběžným rozpočtem (označenou “Český svaz házené), s uvedením předběžného rozpočtu nákladů plánovaných k úhradě z dotace, nákladů plánovaných k úhradě z vlastních zdrojů, hodnoty majetku ve vlastnictví a v nájmu a počtu členů SK/TJ s rozdělením na mládež a dospělé (je nutné zaslat v Excelu - v elektronické podobě na mailovou adresu ČSH - csh@cstv.cz (hodnoty v Kč se uvádějí v tisících!!)

Údaje uvedené ve formuláři žádosti nesmí být v rozporu s údaji uvedenými v ostatních přílohách.

Požadovaná dotace nesmí přesáhnout 60 % účetní hodnoty majetku uvedené v žádosti o dotaci i přiložené tabulce
a zároveň nesmí přesáhnout 70% celkových plánovaných nákladů uvedených v žádosti o dotaci i přiložené tabulce.

Nutné provést vždy kontrolu a případně i opravu údajů!!!

Při překročení uvedených limitů bude MŠMT žádost vyřazena!!!

 

Hodnota majetku vykázaná v žádosti i přílohové tabulce musí být uvedena v účetní hodnotě, nikoli v odhadnuté částce. Komise MŠMT si bude prověřovat odhadnuté hodnoty v systémech státní správy (CEDR, RES, ADIS, ARIS apod.)  Uvedení hodnoty majetku v odhadnuté částce je důvodem k vyřazení žádosti.

Žádost o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení nemůže být SK/TJ uplatněna prostřednictvím více národních sportovních svazů nebo podána SK/TJ přímo na MŠMT. V případě podání žádosti SK/TJ přímo MŠMT nebo duplicitní žádosti bude MŠMT žádost vyřazena!!!

 

Žádosti jednotlivých SK/TJ budou MŠMT vyřazeny i v případě nevyplnění údaje                    o výběru členských příspěvků  za rok 2012 nebo v případě, že bude u členských příspěvků uvedena nulová hodnota!!! (bod 4. ve formuláři Žádosti a sloupec 22 - 23 v přílohové tabulce MŠMT k programu IV.). Údaj o výběru členských příspěvků je nutné bezpodmínečně vždy vyplnit minimálně v jednom sloupci – jedná se o souhrn všech příspěvků vybíraných SK/TJ od svých členů, a to jak příspěvků používaných pro vlastní činnost, tak příspěvků odváděných sportovním svazům.

 6.  Způsob a termín podávání žádostí o dotaci.

Žádosti Českému svazu házené podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami nejpozději do 14. září 2013.

 

 

Veškeré dokumenty k žádosti včetně vzorů naleznete ZDE